The Autoethnographic Turn - ICMA Talks

Institutul de Cercetare Multidisciplinară al UNAGE Iași vă invită Joi, 2 Iunie 2022, începând cu ora 16.00, să asistați și participați la o discuție între istoricul de artă Mirela Tanta (Millikin University, SUA) și artistul vizual Smaranda Ursuleanu (Iași, RO), moderată de Cristian Nae.

Ce este autoetnografia și cum folosesc artiștii, curatorii, oamenii de științe sociale și istoricii de artă autoetnografia în cercetările și practicile lor artistice? Autoetnografia este definită ca „o abordare a cercetării și scrierii care urmărește să descrie și să analizeze sistematic experiența personală pentru a înțelege experiența culturală”. (Carolyn Ellis, Tony E. Adams, Arthur P. Bochner, Autoetnography: An Overview, 2010). Cu alte cuvinte, a face autoetnografie înseamnă să te bazezi pe ceea ce ține de domeniul personal, în timp ce desfășori cercetări sau faci artă. Este, de asemenea, o căutare fenomenologică ce aduce în prim-planul cercetării corpul și experiențele sale unice și, prin urmare, personale. Autoetnografia permite voci multiple și provoacă mitul obiectivității sau adevărului cu A mare. În schimb, în concepția autoetnografiei, capacitatea de a-l înțelege pe celălalt este condiționată de dorința noastră de a ne înțelege pe noi înșine.

Interesul Mirelei Tanta pentru autoetnografie în istoria artei caută să conecteze povestea personală cu istoria oficială. Ea invită artiștii și publicul să ia în considerare următoarele întrebări/afirmații ca punct de plecare pentru a vorbi despre propria lor practică artistică și metode de cercetare: De ce acum? De ce este autoetnografia o metodă atât de recentă? Există limitări atunci când utilizați autoetnografia? Autoetnografia înseamnă și „etică relațională” (cercetătorii nu există în vid). Este autoetnografia o soluție pentru o criză a reprezentării? Este posibil să avem cercetări deopotrivă riguroase și emoționante?

Discuția va avea loc la Facultatea de Arte Vizuale si Design a UNAGE Iasi (Str. Sarariei no. 189) si fi transmisă live pe platforma Microsft Teams si pagina de Facebook a ICMA


Mirela Tanta este în prezent Fulbright Scholar la UNA București, cu o cercetare asupra practicilor artistice și curatoriale contemporane care abordează drepturile de reproducere ale femeilor în România. Este conferențiar universitar în istoria artei la Universitatea Millikin. Dr. Tanta și-a realizat studiile doctorale la Universitatea din Illinois, Chicago (UIC), concentrându-se pe artă modernă și contemporană, realism socialist și studii de gen. Înainte de Millikin, a predat la Universitatea Loyola, Columbia College Chicago, North Central College și UIC. Interesul ei față de modurile în care individul poate fi împuternicit de către obiectele de artă subreprezentate, efemere și personale să devină un creator de cunoaștere, îi inspiră deopotrivă poezia, cercetarea și predarea. A primit premii și burse de la UI-Chicago (Institute for the Humanities Dissertation Fellowship, The Dean’s Scholar Award), Mellon Foundation (CLIR) (Mellon Fellowships for Dissertation Research in Original Sources) și New York ArtsLink Program (Programul Internațional de Scriere la Universitatea din Iowa).

Smaranda Ursuleanu (n. 1995) este absolventă a Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași (UNAGE, specializarea Artă Murală). În 2016, a primit o bursă Erasmus+ la Universitatea de Științe Aplicate Novia, Programul de Arte Frumoase (Jakobstad, Finlanda) și în 2021 la Academia Regală Daneză de Arte Frumoase, Școala de Practici Conceptuale și Contextuale, Copenhaga (DK). Smaranda redă stereotipuri și tabuuri sociale referitoare la identitate și sexualitate în reprezentări vizuale subversive, de obicei feministe, multiplicate și transpuse în spațiu prin diverse tehnici. Expoziții selectate: Lay Me Down Across The Lines, Kunsthalle Bega, Timișoara (2019), Libidoland 2, apARTe Gallery, Iași (2019), ppm#4 copy art show, Aici Acolo Pop up Gallery, Cluj-Napoca (2019), Soon acest organism va fi nemișcat, MATCA Art Space, Cluj-Napoca (2019) Common Space – Imagini, Povești, Voci, Fundația Art Encounters, Casa ISHO, Timișoara (2018), Unde mergem de aici?, Salonul de Proiecte, București (2018), Bienala Artă Întâlniri. Life A Manual de utilizare ediția a II-a, 2017, Timișoara (2017).


The Institute for Multidisciplinary Research of UNAGE Iasi invites you Thursday, June 2nd, 2022, to attend and engage in a discussion between art historian Mirela Tanta (Millikin University, USA) and visual artist Smaranda Ursuleanu (Iasi, RO), moderated by Cristian Nae.

What is autoethnography and how are present-day artists, curators, social scientists, and art historians using autoethnography in their research and artistic practices? Autoethnography is defined as “an approach to research and writing that seeks to describe and systematically analyze personal experience in order to understand cultural experience.” (Carolyn Ellis,Tony E. Adams &, Arthur P. Bochner, Autoethnography: An Overview, 2010) In other words, doing autoethnography means to rely on personal/subjective while conducting research or making art. It is also a phenomenological quest which brings the body and its unique, and therefore personal, experiences to the forefront of research. Autoethnography allows for multiple voices and challenges the myth of objectivity or truth with capital T. Instead, it affirms that the ability to understand the other is conditioned by our willingness to understand ourselves.

Mirela Tanta’s interest in autoethnography in art history seeks to connect the personal story to the official history. She invites artists to consider the following questions/statements as a starting point for talking about their own artistic practice and research methods: Why now? Why is autoethnography such a recent method? Are there any limitations when using autoethnography?

Autoethnography also means “relational ethics” (researchers do not exist in a vacuum). Is autoethnography solution for a crisis of representation? Is this possible, to have research that is rigorous and emotional?

The discussion will take place at the Faculty of Visual Arts and Design of UNAGE Iasi (Str. Sarariei no. 189) and will be broadcasted on Microsoft Teams and live on the Facebook page of ICMA


Mirela Tanta is currently a Fulbright Scholar researching contemporary artistic and curatorial practices addressing women’s reproductive rights in Romania. She is an Associate Professor of Art History at Millikin University. Dr. Tanta completed her Ph.D. at the University of Illinois at Chicago (UIC) with a focus in Modern and Contemporary Art, Socialist Realism, and Gender Studies. Prior to Millikin, she taught at Loyola University, Columbia College Chicago, North Central College and UIC. Her interest in the ways in which underrepresented, ephemeral, and personal art objects can empower the individual to become a maker of knowledge informs her poetry as well as her research and teaching. She received awards and fellowships from the UI-Chicago (Institute for the Humanities Dissertation Fellowship, The Dean’s Scholar Award), Mellon Foundation (CLIR) (Mellon Fellowships for Dissertation Research in Original Sources) and New York ArtsLink Program (International Writing Program at the University of Iowa).

Smaranda Ursuleanu (b. 1995) is a graduate of the Faculty of Visual Arts and Design in Iași (UNAGE, specializing in Mural Art). In 2016, she was awarded an Erasmus+ scholarship at Novia University of Applied Sciences, Fine Arts Program (Jakobstad, Finland) and in 2021 at The Royal Danish Academy of Fine Arts, The School of Conceptual and Contextual Practices, Copenhagen (DK). Smaranda renders stereotypes and social taboos concerning identity and sexuality in subversive, usually feminist visual representations, multiplied and transposed in space through various techniques. Selected exhibitions: Lay Me Down Across The Lines, Kunsthalle Bega, Timișoara (2019), Libidoland 2, apARTe Gallery, Iaşi (2019), ppm#4 copy art show, Aici Acolo Pop up Gallery, Cluj-Napoca (2019), Soon this body will be still, MATCA Art Space, Cluj-Napoca (2019) Common Space – Images, Stories, Voices, Art Encounters Foundation, ISHO House, Timișoara (2018), Where do we go from here?, Salonul de Proiecte, Bucharest (2018), Art Encounters Biennial. Life A User’s Manual 2nd edition, 2017, Timișoara (2017).