Unlimited Visuality

Unlimited Visuality
Artiști: ALB, Lucian Bran, Sarah Muscalu, Elizaveta Ostapenko, Ana-Maria Micu, Ciprian Tocar
Curator: Adrian Bojenoiu
Vernisaj, joi 08 septembrie, ora 18.00
08 – 25 Septembrie 2022

Expoziție găzduită de Galeria Aparte din cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași.
Pe fondul exploziv al digitalizării extinse și al comunicării axate pe producția și diseminarea de imagini, s-au produs schimbări fără precedent la nivelul limbajului vizual și al valorizării imaginii. Tehnologia digitală a produs trecerea de la o contemplare pasivă la o folosire activă a imaginilor. Imaginile tehnologice produse de AI, imaginile din satelit și cele captate de camerele de supraveghere sau fotografiile vernaculare distribuite prin intermediul social media compun iconosfera contemporană care controlează afectele, producția de semne și de dorințe.

Expoziția ”Vizualitate Nelimitată” face parte din proiectul ”Estetici investigative în epoca post-adevarului„ inițiat de Galeria ElectroPutere și Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Arte (ICMA) cu scopul de a explora multiplele funcții, efecte sociale și politice ale culturii imaginii în societatea contemporană prin intermediul cercetării artistice și teoretice. Expoziția prezintă șase producții artistice multimedia, realizate de tineri artiști care practică, ca fundal teoretic, limbajul esteticii investigative.

Cercetarea artistului ucrainian Ciprian Tocar se focalizează asupra interferenței dintre memoria personală și cea colectivă a evenimentelor istorice traumatice precum Revoluția Maidan și atacul brutal al Rusiei asupra Ucrainei. Practica sa artistică se asociază noțiunii de ”pictură expandată”, ”2.0” sau ”în rețea” dezvoltată de istoricul de artă american David Joselit. Prin această noțiune, pictura este un construct vizual care are la baza imagini extrase din comunicarea vizuală prin intermediul mass-media și social-media.

Dintr-o altă perspectivă ALB chestionează imaginea în calitatea ei de cod de comunicare. În contextul actual, în care imaginea proliferează într-un mediu social profund virtualizat, practica ei artistică este un răspuns la acest mediu, fiind catalogată ca antimimetică și non estetică. Refuzul de a crea reprezentări vizuale definite, și implicit, refuzul de a descrie sau comenta o presupusă realitate, este însoțit de contestarea abstracției ca proces de reducere și esențializare mentală a reprezentării.

Lucrările propuse de Lucian Bran folosesc imaginea analogică pentru a reda modul în care informațiile sunt interpretate de diferite tipuri de indivizi în funcție de sistemele lor de credințe. De la interpretările literare ale Bibliei care spun că pământul are o vechime de 6000 de ani până la adevăruri geologice, precum, forța gravitațională tinde să aplatizeze suprafața pământului în timp etc.

Cercetarea artistei de origine rusă, stabilită în Hamburg, Elizavetei Ostapenko vizează caracterul comunicativ al imaginii. În cazul ei producerea imaginii este rezultatul unui proces deconstructiv, care presupune anularea funcțiilor semiotice tradiționale utilizate în reprezentare. Practica sa artistică dezvoltă o narațiune despre imagine folosind experiențele personale, activitățile și trăirile cotidiene, inspirate din realitatea imediată indusă de manipulările vizuale ale culturii de masă. În contrapunct, Ana Maria Micu și-a restrâns practica artistică pe o sursă de imagini care provin din mediul propriei locuințe. Artistă pictează exclusiv scene din propriul apartament, imagini luate în timpul diferitelor eforturi artistice. Pictura propusă de Ana Maria Micu reprezintă o examinare vizuală nelimitată, o prezentare multifațetată a sinelui.

Instalațiile Sarei Muscalu se situează la interferența dintre pictură și fotografie. Ea explorează extensia și hibridizarea celor două medii, precum și specificitatea acestor medii în relație cu capacitatea lor de a comunica obiectiv o informație; în cazul prezent informația este despre procesul de eroziune și dispariție a spațiilor publice în timp, luând drept repere condiția post-industrială a societății românești și tematizarea muncii.

Design grafic: Mihai Sovăială

Parteneri: Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Arte (ICMA), Revista ARTA, Propagarta.

Proiect cultural co-finanţat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Galeria ElectroPutere
www.electro-putere.com


Unlimited Visuality
Artists: ALB, Lucian Bran, Sarah Muscalu, Elizaveta Ostapenko, Ana-Maria Micu, Ciprian Tocar
Curator: Adrian Bojenoiu
Opening, Thursday, September 8, 6:00 p.m
08 – 25 September 2022

Exhibition hosted by Aparte Gallery within the George Enescu National University of Arts in Iași.
With the ever more powerful impact of the generalised digitalisation and of culture extensively relying upon communication via images, the levels of visual discourse and image valorisation have undergone significant and unprecedented changes. Digital technology has facilitated the passage from a passive contemplation to an active usage of images. Technological images produced by AI, satellite images and those captured by surveillance cameras or vernacular photographs distributed through social media compose the contemporary iconosphere that controls affects, the production of signs and desires.
The exhibition, “Unlimited Visuality” is part of the “Investigative Aesthetics in the Post-Truth Era” project initiated by ElectroPutere Gallery and the Institute for Multidisciplinary Research in the Arts (ICMA) with the aim of exploring the multiple functions and social and political effects of contemporary image culture through artistic and theoretical research.

The exhibition presents six multimedia artistic productions, made by young artists who practice, as a theoretical background, the language of investigative aesthetics. Ukrainian artist Ciprian Tokar’s artistic research focuses on the interference between personal and collective memory of traumatic historical events such as the Maidan Revolution and Russia’s brutal attack on Ukraine. His artistic practice is associated with the notion of “expanded painting”, “2.0” or “networked” developed by the American art historian David Joselit. By this notion, painting is a visual construct that is based on images extracted from visual communication through mass media and social media.

From another perspective, the artistic works proposed by ALB question the image in its capacity as a communication code. In the current context, where the image proliferates in a deeply virtualized social environment, her artistic practice is a response to this environment, being categorized as antimimetic and non-aesthetic. The refusal to create defined visual representations, and implicitly, the refusal to describe or comment on a supposed reality is accompanied by the challenge of abstraction as a process of mental reduction and essentialization of representation.

The works proposed by Lucian Bran use the analogical image to show how information is interpreted by different types of individuals according to their belief systems. From literary interpretations of the Bible that say the earth is 6000 years old to geological truths such as, the force of gravity tends to flatten the earth’s surface over time, etc.

Hamburg-based Russian artist Elizaveta Ostapenko’s research focuses on the communicative character of the image. In her case, the production of the image is the result of a deconstructive process, which involves canceling the traditional semiotic functions used in representation. His artistic practice develops a narrative about the image using personal experiences, activities and everyday experiences, inspired by the immediate reality induced by the visual manipulations of mass culture. In contrast, Ana Maria Micu restricted her flow of images to a source that comes from the environment of her own home. The artist exclusively paints scenes from her own apartment, images taken during various artistic endeavors. The painting proposed by the artist represents an unlimited visual examination, a multifaceted presentation of the self.

Sara Muscalu’s artistic practice is located at the intersection between painting and photography. It explores the extension and hybridization of the two media, as well as the specificity of these media in relation to their ability to objectively communicate information; in the present case, the information is about the process of erosion and disappearance of public spaces over time, taking as benchmarks the post-industrial condition of Romanian society and the theme of work.

Graphic design: Mihai Sovăială
Partners: Institute for Multidisciplinary Research in the Arts (ICMA), Revista ARTA, Propagarta

Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

Galeria ElectroPutere
www.electro-putere.com