ESTETICI INVESTIGATIVE IN EPOCA POST-ADEVARULUI

ESTETICI INVESTIGATIVE IN EPOCA POST-ADEVARULUI

Seria de dezbateri inițiate de ICMA din cadrul UNAGE Iași continuă în această toamnă cu două noii discuții online, moderate de Cristian Nae, avându-i invitați pe Adrian Bojenoiu, Bogdan Ghiu și Nazar Kozak.

În condițiile utilizării tot mai accentuate a imaginilor de satelit, hărților militare și capturilor realizate cu telefonul mobil atât ca dovezi cât și ca mijloace de dezinformare la începutul războiului din Ukraina, dezbaterile din această serie aduc în discuție statutul ontologic și funcțiile politice ale imaginii în condițiile erodării statutului documentar al imaginilor fotografice și expansiunii fără precedent a tehnologiilor de vizualizare, precum aspectele bio-pisho-politice ale relației dintre dintre reprezentare, simulacru și virtualitate.

Nu în ultimul rând, sunt abordate aspecte etice ale circulației imaginilor terorii în comunicarea televizuală și pe canalele de media sociale, importanța comunicării aspectelor invizibile ale războiului prin intermediul mărturiei orale, modalitățile în care imaginea contribuie la constituirea subiectivității politice, precum și utilitatea epistemico-politică a artelor vizuale contemporane prin contribuția esteticilor investigative, care presupun reconstituirea multi-senzorială a unui eveniment din surse multiple.

16. 11. 2012. ora 18.00
Politici ale imaginii
Adrian Bojenoiu & Bogdan Ghiu
(in limba romana)
Link Microsoft Tems

17.11. 2012, ora 18.00
Imagini ale războiului: Vizualitate, terorare și post-adevăr
Nazar Kozak
(in limba engleza)
Link Microsoft Teams

Adrian Bojenoiu este curator, manager cultural și fondator al Galeriei ElectroPutere, unde coordonează un program curatorial axat pe studiul imaginii în arta contemporană.

Bogdan Ghiu este poet, teoretician media, traducător și teoretician al traducerii și critic de artă.

Nazar Kozak este istoric de artă, cercetător la Institutul de Istoria Artei din cadrul Academiei de Științe din Lviv, Ucraina, și actualmente membru al consiliului director al College Arts Association din SUA.

Cristian Nae este curator, istoric de artă, profesor în cadrul cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași și director al Institutului de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul UNAGE, Iași

Proiect cultural co-finanţat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.


[EN]
INVESTIGATIVE AESTHETICS IN THE POST-TRUTH AGE

The series of debates initiated by ICMA within UNAGE Iași continues this autumn with two new online discussions, moderated by Cristian Nae, with Adrian Bojenoiu, Bogdan Ghiu and Nazar Kozak as guests.

With the increasing use of satellite imagery, military maps and mobile phone footage both as evidence and as a means of disinformation at the start of the war in Ukraine, the debates in this series bring into question the ontological status and political functions of the image given the erosion of the documentary status of photographic images and the unprecedented expansion of visualization technologies, as well as the bio-psycho-political aspects of the relationship between representation, simulacrum and virtuality.

Finally, the discussions tackle the ethical aspects of the circulation of images of terror in television and social media, the importance of communicating the invisible aspects of war through oral testimony, the ways in which images contribute to the constitution of political subjectivity, as well as the epistemic-political utility of contemporary visual arts through the contribution of investigative aesthetics, which assume the multi-sensory reconstruction of an event from multiple sources.

16. 11. 2012., 18:00
Politics of the Image
Adrian Bojenoiu & Bogdan Ghiu
(the discussion will take place in Romanian)

17.11. 2012, 18:00
Nazar Kozak
Images of War: Visuality, Terror and Post-truth
(the discussion will take place in English)

Adrian Bojenoiu is curator, cultural manager and founder of ElectroPuter Gallery, where he coordinates a program focused on the study of images in contemporary art.

Bogdan Ghiu is a poet, media theorist, translator and translation theorist, and art critic.

Nazar Kozak is an art historian, researcher at the Institute of Art History of the Academy of Sciences in Lviv, Ukraine, and currently member of the board of directors of College Arts Association, USA.

Cristian Nae is an art historian, curator and theorist, professor at the George Enescu National University of Arts in Iași and director of the Institute for Multidisciplinary Research in Art at UNAGE, Iași

Cultural project co-financed by the National Cultural Fund Administration. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.